Procedures

De NOSP is een stichting die als tuchtcollege werkt in opdracht van aangesloten oval en speedway circuits. Deze circuits zijn verenigd in de NAB die o.a. als gezamenlijk doel hebben om de regels zo eenduidig mogelijk toe te passen. Hiervoor maken zij gebruik van een technisch reglement en een wedstrijd reglement. Bij overtreding van dit reglement wordt de NOPS als onafhankelijk tuchtcollege ingeschakeld.

De NOSP heeft een disciplinaire commissie ingesteld om begane overtredingen te toetsen aan het NOSP Rulebook. Deze tuchtcommissie is de CDM (Commissie Disciplinaire Maatregelen) De CDM bestaat uit een 5 tal vertegenwoordigers van NOSP aangesloten organisaties. Bij voorkeur de wedstrijdleiders. Een uitspraak van de CDM is bindend bij een meerderheid van stemmen.

De Commissie Disciplinaire Maatregelen neemt volgens mandaat van de aangesloten clubs beslissingen op het gebied van overtredingen.
Deze beslissingen worden objectief gewogen en getoetst aan het NOSP rulebook, waarna beslissingen bindend zijn. De NOSP werkt nauw samen met de ORCI in Engeland

De CDM vergadert zo vaak als nodig is en hanteert de volgende procedure:

Indien de organiserende club tijdens de wedstrijd een overtreding constateert, meld zij dit via de wedstrijdleider of een official van de organiserende club aan de betreffende coureur.

De wedstrijdleider meld het voorval aan het organiserende bestuur. Dit bestuur stelt een Proces verbaal op waarin het voorval duidelijk omschreven word. Inclusief de omschrijving van wat de officials en mogelijke derden hebben waargenomen. Indien mogelijk inclusief mogelijke beeld en geluids opnamen of andere vormen van verslaggeving, dit incl. alle gegevens van de betreffende coureur, zijn team, zijn medewerkers en andere betrokkenen in en rondom zijn persoon en organisatie.

Dit document word binnen 72 uur opgestuurd naar de die deze zaak vervolgens in behandeling neemt. De coureur word hiervan op de hoogte gebracht door de organiserende club.
De CDM weegt de aangedragen zaken puur op basis van constateringen en getuigen en toetst deze aan het NOSP rulebook, waarna een uitspraak volgt binnen 10 dagen.

Indien een rijder tegen deze uitspraak in verweer wil, kan een extra zitting van de CDM belegd worden waarin nieuwe belastende of ontlastende verklaringen behandeld kunnen worden.
Dit recht tot horen dient binnen 7 dagen na de NOSP uitspraak schriftelijk bekend gemaakt te worden bij de NOSP. Deze extra zitting kan plaatsvinden na betaling van de behandelingskosten a €1000,00

Indien een rijder tijdens de schorsingsperiode toch deelneemt aan een wedstrijd, ook al is dit een wedstrijd op een niet aangesloten NOSP baan dan gaat na deze wedstrijd de schorsingsperiode opnieuw in.

De uitspraak van de NOSP is bindend voor de coureur en de aangesloten circuits, tevens worden de uitspraken doorgemaild naar de ORCI in Engeland, die op haar beurt de uitgesproken sancties in Engeland doorvoert. Daarnaast mailt de ORCI haar uitspraken door naar de NOSP die dit op haar beurt weer doorstuurt in Nederland naar de aangesloten leden van de NOSP.

Definitieve sancties worden vermeld op de website van de NOSP.